ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI
  BİLGİ VE İLETİŞİM DERNEĞİ (OMİM)
  TÜZÜĞÜ 

MADDE 1. KURULUŞ
16 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuş bulunan derneğin adı: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Bilgi ve İletişim Derneği (OMİM) dir.  
Merkezi Ankara’dadır. Adresi, Arjantin Caddesi, No: 2/2, Gaziosmanpaşa, Ankara’dır.
Derneğin Şubesi yoktur
MADDE 2. TANIMLAR
*ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Bilgi ve İletişim Derneği “Dernek
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Üniversite
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Fakülte
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin önlisans, lisans bölümlerinden birini bitiren, bir yüksek lisans programını veya doktora çalışmasını tamamlayan mezunlar “Mezun
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmış ve yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri “Öğretim Elemanları
olarak anılacaktır. 
MADDE 3. AMAÇ 
Derneğin amaçları:  
Mezunlar ve öğretim elemanlarından oluşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi topluluğunu, ortak değerlerini ve etkinliğini geliştiren bir iletişim, düşün, araştırma, üretim ve paylaşım platformunda bir araya getirmek,  
Mezunlar arasında bilgi aktarımı sağlayacak iletişim ortamının hazırlanması, Mezunlar’ın Dernek yoluyla Fakülte’nin eğitim ve araştırma ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak,
Bu platformun kendi konularında topluma öncü, uyarıcı, yararlı ve etkin olacak davranış kalıplarını geliştirmek, etkinlik alanlarındaki ulusal, uluslararası iletişim ve üretim ortamlarına örgütlü olarak katılımını sağlamak,
Üniversite akademik çevresinin planlama, mimarlık ve tasarım ile üretim ve hizmet sektörleri, iş çevreleri, araştırma kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinin karşılıklı paylaşım içinde gelişimini sağlayacak girişimlerde bulunmak,
İnsan ve doğal kaynakların, yapılı çevrenin en etkin biçimde korunması ve yaşatılması, verimlilik, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi, planlama mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında üstün nitelikli ürünler üretilmesi amaçlarına yönelik olarak, yüksek ve uygun teknoloji sağlayacak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirerek, bu konularda geçerli uluslararası normlara, standartlara, teknolojilere ve ulusal kültürel davranış kalıplarını geliştirecek, yoğun üretimi destekleyecek, bilimsel bilgi ve yöntemler üretecek alt yapının gelişmesi için uğraş vermektir.
MADDE 4. ÇALIŞMA KONU VE ALANLARI 
Dernek Üyeleri ve Mezunlar arasında dayanışma ve iletişimi artırmak, sosyal, mesleki ve bilimsel yönden gelişmelerine katkı sağlamak, Derneğin amaçları doğrultusunda çeşitli olanaklardan yararlandırmak amacıyla organizasyonlar yapar ve iletişim platformları oluşturur, yönetir.  
Dernek üyelerinin ve Mezunların birikimlerini, ülkenin, Üniversite’nin, Fakülte’nin ve Öğrenci’lerin, sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel gelişimini arttırıcı şekilde yönlendirir, olanaklarının bu amaca yönelik kullanılmasını sağlar.  
Üniversite ve Fakülte ile birlikte, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınması ve saygınlığının korunması doğrultusunda çalışmalar yapar. 
Öğrenci’lerin gelecekte hayata ve mesleğe uyumunu kolaylaştırmak, eğitim kalitesini yükseltmek için gerekli araştırma, eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları yapar.  
Fakülte disiplinlerinin gereksinimleri ve ilgi alanları doğrultusunda yayınlar ve araştırmalar yapar, yaptırır. Kültürel etkinlik, sürekli eğitim, meslek içi eğitim gibi benzeri etkinlikler ile toplumun bu disiplinlere yönelik değer yargılarını geliştirme çabalarında bulunur. 
Dernek bu amaçlara yönelik araştırma, teknoloji geliştirme kuruluşları ve iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar veya kurulmuş olanlara iştirak eder, hedef ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur, gerekli taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, işletir, işlettirir, inşaat yaptırır, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar satın alır veya satar. Kurmuş olduğu vakıflara gereğinde gayri menkul ve menkullerini tahsis edebilir, satabilir, hibe edebilir ve kaynak aktarabilir. 
Forumlar, fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler.
İnternet ve benzeri teknolojinin olanaklı kıldığı her türlü iletişim ortamını kullanır ve kullanılmasını sağlayıcı düzenlemeler, süreli ve süresiz yayınlar yapar, yaptırır, yapılmasına katkıda bulunur, dağıtır, satar .  
İlgili yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur, burs verir.
MADDE 5. ÜYELİK TÜRLERİ 
Dernek üyelik türleri aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Asıl Üye  
Mezun’lar ve Öğretim Eleman’ları Derneğe Asıl Üye olabilirler. Asıl üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri, üyelik sorumluluğunu üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidat ödemek, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak ve Derneğin toplum içindeki saygınlığına katkıda bulunmaktır. 
5.2. Onursal Üye 
Ülkeye, Üniversite’ye, Fakülte’ye, Dernek’e amaç ve çalışma konularında belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, Dernek üyeleri arasında bulunmasında yarar görülenler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. 
Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye girişi ve yıllık ödentiler alınmaz.
MADDE 6. ÜYELİK KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ 
6.1. Üye Olma 
Derneğe üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar. 
İstekliler iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oy birliği ile alacakları karar üzerine asıl üye olurlar. İsteklinin asıl üye olmasına muhalefet eden Yönetim Kurulu Üyesi gerekçesini yazılı olarak belirtmek zorundadır.
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, aidat ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar. 
6.2. Üyelikten Ayrılma 
Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her üye dilediğinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödemeler geri ödenmez. Üyelikten ayrılan kişi aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür. 
6.3. Üyelikten Çıkarılma 
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller, 
1. Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
Yukarıda sayılan durumlardan biri veya birkaçının belirlenmesi halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
MADDE 7. DERNEĞİN ORGANLARI 
Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:
      7.1. Genel Kurul
  7.2. Yönetim Kurulu
  7.3. Denetleme Kurulu
  7.4. Danışma Kurulu 
  7.1 GENEL KURUL 
7.1.1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
7.1.1.1.Derneğin amaç ve çalışma konularının Yönetim Kurulunca gerçekleştirilebilmesi için gerekli kararları almak, 
7.1.1.2.Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek onaylamak,  
7.1.1.3.Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurullarının asıl ve yedek üyelerini Genel Kurulda belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçmek, 
7.1.1.4.Çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak, 
7.1.1.5.Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak, 
7.1.1.6.Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak, 
7.1.1.7.Derneğe taşınmaz mal alınması, satılması ya da bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
7.1.1.8.Derneğin yıllık üyelik ve giriş ödentisi miktarlarını belirlemek, 
7.1.1.9.Derneğin yurt içi ve yurtdışındaki bilimsel, teknolojik, araştırma ve uygulama kuruluşlarına katılması ya da bunlarla işbirliği yapması, kurulmuş veya kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak, 
7.1.1.10.Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek, 
7.1.1.11.Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde belirtilen görevleri yerine getirmek. 
7.1.2. Genel Kurul Toplantıları Çağrı Usulü 
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum erteleme nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. 
7.1.3. Genel Kurulun Toplanması  
Olağan Genel Kurul, her iki yılda bir, Mart ayında, Dernekler Yasasına uygun şekilde yapılan çağrı ile toplanır. 
 
7.1.4.Toplantı Yeter Sayısı 
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 
Genel Kurul salt çoğunlukla karar alır. 
7.1.5. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması 
Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda belirtilen başvuru ve kararlar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 
7.1.5.1. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü zaman alacağı karar ile, 
7.1.5.2. Denetleme Kurulunun gerek gördüğü hallerde,  
7.1.5.3. Dernek üye sayısının beşte birinin yapacağı yazılı ve imzalı başvuru ile, 
7.1.5.4. Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda, mevcut Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun alacağı karar ile. 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konu üzerinde görüşülüp karar alınır. 
  7.2. YÖNETİM KURULU 
7.2.1.Yönetim Kurulunun Oluşumu  
7.2.1.1.Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, üyeler arasından gizli oyla seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.  
7.2.1.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerini alır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 
7.2.1.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar. 
7.2.1.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter üye ve bir sayman üye seçer. 
7.2.1.5. Yönetim Kurulu kendi saptayacağı zamanlarda ayda en az bir kez olmak üzere olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 
7.2.1.6. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve karar defterine yazılır.  
7.2.2. Çalışma İlkeleri, Görev ve Yetkileri 
7.2.2.1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak, 
7.2.2.2. Derneği Başkan ve yetkilendirilmiş üyeler aracılığı ile temsil etmek,
7.2.2.3. Çalışma raporu, bilanço ve gelir/gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, 
7.2.2.4Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek, 
7.2.2.5Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, 
7.2.2.6Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporlarını değerlendirmek, 
7.2.2.7. Derneğin kurumsal organizasyon yapısını belirlemek, gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek, 
7.2.2.8Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması veya değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak, 
7.2.2.9İktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda girişimlerde bulunmak ve Genel Kurul onayına sunmak ve onaylanması halinde, kararları uygulamak, 
7.2.2.10Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, 
7.2.2.11. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, 
7.2.2.12Yasalarda veya Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, 
7.2.2.13Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek. 
  7.3. DENETLEME KURULU 
7.3.1. Denetleme Kurulunun Oluşumu 
Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı ikidir. 
7.3.2. Çalışma İlkeleri, Görev ve Yetkileri 
7.3.2.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. 
7.3.2.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkında inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunar. 
7.4. DANIŞMA KURULU 
7.4.1. Danışma Kurulunun Oluşumu Çalışma İlkeleri, Görev ve Yetkileri  
7.4.1.1Danışma Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Ayrıca Fakülte Dekanı, dekan yardımcıları ve bölüm başkanları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.  
7.4.1.2Danışma Kurulu Genel Kuruldan itibaren onbeş gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sekreter seçer. 
7.4.1.3Danışma Kurulunun temsil niteliği yoktur, kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir ve bağlayıcı değildir.
MADDE 8. KURULLARDAN AYRILMA 
Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, yedek üyeler eşit oy almışsa Dernek’e önce kayıt olan üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
MADDE 9. İÇ DENETİM 
Dernekte, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim Kurulu tarafından en az yılda bir kez Derneğin denetimi gerçekleştirilir.
MADDE 10. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN KAPATILMASI 
Tüzük, Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin 2/ 3’ünün oyu ile değiştirilebilir.
Derneğin kapatılması Dernekler Yasası çerçevesinde, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şartı ile Genel Kurulda alınan karar ile mümkündür. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin malları ve varlığı üzerinde herhangi bir üyenin kişisel hakları olamaz. Bunların ne olacağı ve nasıl olacağını, kapatma kararı veren Genel Kurul belirler.  
MADDE 11. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek düzeyde olamaz.
MADDE 12. BELİRTİLMEYEN DURUMLAR 
Bu Tüzükte açık olarak belirtilmeyen durumlarda Dernekler Yasası ve Medeni Yasanın dernekler ile ilgili hükümleri geçerlidir.