OMİM BURS YÖNETMELİĞİ
 
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, OMİM Derneğince, ODTÜ- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesine bağlı Bölümlerde Lisans ve Lisansüstü düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara verilebilecek ödüllere ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Madde  2- Bu yönetmelikte geçen;
Dernek: OMİM Derneğini,
Yönetim Kurulu: OMİM Derneği Yönetim Kurulu’nu,
Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
Fakülte: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesine bağlı Bölümleri,
Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu’nun Derneği temsilen kendi üyeleri ve/veya Dernek Üyeleri ve/veya Dernek Yöneticileri arasından belirleyeceği dört temsilciden oluşan komisyonu, ifade eder.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik Dernek Tüzüğünün 4. Maddesinde yer alan ‘’İlgili yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur, burs verir.’’ ifadesine  dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
BURSLAR
Bursların Türleri
Madde 4- Dernek tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:
a) Fakültenin tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”
b) Fakültenin tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisanüstü Bursları”
ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI
I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Madde 5- Dernek burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.
II. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
Madde 6- Dernek bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek ve Fakültenin en az bir öğretim görevlisi ile Fakülte Dekanlığından burs almasının uygun olacağına dair bir yazı getirmek zorundadır.
III. Başarılı Olmak
Lisans Bursları
Madde 7- Dernek bursları Fakülteye bağlı Bölümlerin lisans kademesinde birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencileri ve ara sınıf öğrencilerine verilir. Maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
Yeni öğrencilerde Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)
Madde 8- Üniversiteye bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan Fakültenin başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilerine başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.
Kurumsal, Dönemsel ve Kişi Adına Burslar (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
Madde 9- Mezuniyet Dönemleri, Kişi ve Firma adıyla Dernek kanalıyla Fakülteye bağlı Bölümlerin lisans kademesinde birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencileri ve ara sınıf öğrencilerine ve Üniversiteye bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan Fakültenin başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilerine başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.
Bu tür burslar için; kişi, kurum ve mezuniyet dönem arkadaşları tarafından Derneğe burs verme taleplerini ve kaç kişiye ve hangi isim altında burs vereceklerini iletmeleri ve ödentileri için yıllık taahhütname vermeleri gereklidir. 
III. Diğer Şartlar ve Özellikler
Madde 10- Dernek burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 23; tezli yükseklisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.
Madde 11- Lisans burslarına başvurularda, adaylardan danışmanları ya da ders aldıkları öğretim üyelerinden en az birinden, Yüksek Lisans burslarına başvurularda ise tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları ve Fakülte Dekanlığına onaylatacakları, Derneğe hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.
BURS TAHSİS SÜRECİ
Burs Komisyonunun Oluşturulması
Madde 12- Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Derneği temsilen kendi üyeleri ve Dernek üyeleri ve/veya DernekYöneticileri arasından belirleyeceği dört temsilciden oluşur. Fakülte ile Dernek arasında işbu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla işbirliği tesis edilir. Fakülte kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulmasını, başvuruların kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir.
Kontenjanların Tesbiti ve Duyurulması
Madde 13- Her yıl için kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Dernek bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu bilgiler gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen ilgili Fakülte Dekanlık temsilcilerine duyurulur. Kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulması Fakülte tarafından gerçekleştirilir.
Bursun Süresi
Madde 14- Dernek Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında (lisans eğitiminde dördüncü yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.
Dernek bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak lisans eğitimi için azami 4 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.
Başvuru
Madde 15- Dernek bursu için başvurular, Fakülteye gönderilen Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölüm'ünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Fakülte Dekanlığından temin edeceği Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Fakülte Dekanlığı’na veya Fakültenin bu konuda görevlendireceği birime teslim eder.
Madde 16- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) Nüfus Cüzdanı Örneği,
b) Adli Sicil Belgesi,
c) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,
d) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge ile danışmanı ve/veya ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
e) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
f) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya; ve tez danışmanı ve/veya ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
g) Dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler.
Adayların Seçilmesi
Madde 17- Dernek bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. Fakülte Dekanlığına veya Dekanlığın bu konuda görevlendirdiği birime sunulan öğrenci başvuru belgeleri Fakülte Dekanlığı tarafından değerlendirilir. Dekanlık, kendilerine başvuruda bulunan adayları inceleyerek, Dernekçe belirlenen Fakülte burs kontenjanın iki katı kadar sayıda adayı seçerek Derneğe bildirir.
Madde 18- Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu gerekli görürse adaylardan ek bilgi ve belgeleri ister.
Burs Komisyonu adaylarla mülakatları yapar ve kararını verir. Burs Komisyonu, mülakat sonucu ve kararını da içeren nihai tutanağı ve eklerini bir yazı ile Ekim ayı içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na iletir.
Burs Tahsisi
Madde 19- Öğrenciye bursun tahsisi Dernek Yönetim Kurulu’nca yapılır. Dernek Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister ve nihai kararı verir.
Vicdanî Yükümlülük
Madde 20- Her Dernek Burslusu, kendisini Dernek ailesinin bir ferdi sayar ve Derneğin gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanî bir sorumluluktur.
Bursun Ödenmesi
Madde 21- Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Dernek Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.
Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi
Madde 22- Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir.
Lisansüstü Bursları
Madde 23- Tezli yüksek lisans ve doktora bursunun devamı için öğrencinin genel not ortalamasının bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az BB, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00 olması şarttır.
Madde 24- Dernek bursunu aldıktan sonra; Kredi ve Yurtlar Kurumu Geri Ödemeli Öğrenci Kredisi hariç başka yerden benzeri destek bulan ve kabul eden öğrencinin bursu kesilir. Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu 1 yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder.
Bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa 1 aydan ziyade hapis veya daha ağır bir ceza ile mahkûm olanlar ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alan; herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir. Bu durumların söz konusu olması halinde, bursiyer en geç 15 gün içerisinde Derneğe bildirimde bulunmak zorundadır. Burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız ödeme ilgiliden geri alınır. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.
Bursun tahsisinde maddi imkanları yetersiz olmak gerek koşuldur. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Dernek tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Dernek tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin, Dernek tarafından geri ödenmesi talep edilir. Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.
Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler
Madde 25- Dernek Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Dernek’ce düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
Madde 26- Ödüllerin amacı;
Çok çalışmayı teşvik etmek, üstün başarılı olmayı özendirmek, ve çalışkan, başarılı insanları, ödüllendirmek yoluyla OMİM – ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Topluluğuna tanıştırmak ve genel olarak topluma tanıtmak ve örnek göstermektir.
OMİM Derneği Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü
Madde 27- Yıl sonu genel başarı ortalaması bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az BA, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.50 olan burslu, bir aylık ek burs ile ödüllendirilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılır.)
OMİM Derneği Tezli Yükseklisans Onur Ödülü
Madde 28- OMİM Derneği yurtiçi tezli yükseklisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması en az BA/AA, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.50 olan Dernek burslusu, bir aylık ek burs tutarı ile ödüllendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Malî Hükümler
Madde 29- Verilecek her türlü burs ve ödüllerin sayısı ve para olarak miktarı, Dernek Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek gözönüne alınarak tespit edilir. Dernek Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçeden ayrı bir Burs Fonu oluşturabilir ve/veya Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.
İdarî Hükümler
Yürürlük
Madde 30- Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini, Dernek Yönetim Kurulu yürütür.